Podmínky užití

Podmínky užití platné ode dne 1. ledna 2023

I.
Předmět

 1. Jedeme spolu (dále jen „Platforma“) je systém spolujízdy zaměřený na venkovské oblasti či menší obce jako další forma dopravní obslužnosti, vytvořený v rámci projektu Ekonomické fakulty
  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se státní podporou Technologické agentury ČR. Projekt je zaměřen na pomoc obcím a jejich občanům s omezenými možnostmi mobility (především na cestování seniorů a dopravu dětí do mateřských a základních škol).
 2. Platforma je založena na myšlence, že řidič nabídne pomoc ve formě svezení svému spoluobčanovi ze stejného města či obce. Účelem není výdělek, ale komunitní výpomoc ve formě svezení, dobrý skutek.
 3. Platforma, dostupná na webové adrese https://jedemespolu.cz/, zprostředkovává sdílení jízd v automobilu (spolujízdu) tím, že umožňuje kontakt mezi řidičem, který nabízí jízdu, a spolujezdcem, který danou jízdu poptává. Pojmy „řidič“ a „spolujezdec“ jsou blíže vymezeny na uvedených webových stránkách.
 4. Provozovatelem Platformy je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČO: 60076658 (dále jen „Provozovatel“).
 5. Účelem těchto podmínek je upravovat přístup a podmínky použití Platformy. Pečlivě si je přečtěte.

II.
Registrace

 1. Zaregistrovaný řidič může na webových stránkách Platformy nabízet jednotlivé jízdy. Zaregistrovaný spolujezdec na webových stránkách Platformy nalezne potřebné informace o nabízené jízdě včetně kontaktních údajů řidiče.
 2. Registrovat se lze na webové adrese https://www.jedemespolu.cz/registrace.html.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit neprodleně registraci řidiče, vyjde-li najevo, že nesplňuje povinnosti dle čl. III odst. 1. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit registraci řidiče nebo spolujezdce v případě opakovaných stížností, že daná osoba nedodržuje povinnosti dle čl. III odst.
  2 nebo 3.

III.
Povinnosti uživatelů Platformy

 1. Registrovaný řidič je oprávněn nabídnout prostřednictvím Platformy jízdu pouze tehdy, jsou-li splněny všechny následující povinnosti:
  1. Řidič je držitelem platného řidičského průkazu.
  2. Řidič je zdravotně plně způsobilý k řízení.
  3. Řidič je majitelem vozidla nebo je k užívání vozidla oprávněn na základě domluvy s jeho majitelem.
  4. Pro vozidlo je platně uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).
  5. Vozidlo je v dobrém technickém stavu, který je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK.
 2. Řidič je dále povinen:
  1. uskutečnit nabízenou jízdu ve zveřejněném čase nebo v čase upraveném dle domluvy se spolujezdcem,
  2. o případné změně času jízdy neprodleně informovat spolujezdce,
  3. před jízdou ani v jejím průběhu neužívat návykové látky,
  4. při jízdě dodržovat pravidla silničního provozu,
  5. nepožadovat od spolujezdce žádnou odměnu za uskutečnění jízdy,
  6. dbát zásad dobrých mravů a slušného chování.
 3. Spolujezdec je povinen:
  1. o případném zpoždění neprodleně informovat řidiče,
  2. chovat se s respektem vozidlu a udržovat čistotu,
  3. nerozptylovat řidiče,
  4. nepřevážet při jízdě žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými
   právními předpisy,
  5. dbát zásad dobrých mravů a slušného chování.

IV.
Zpracování osobních údajů

 1. V souvislosti s používáním Platformy bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje registrovaných
  uživatelů v rozsahu jméno, příjmení, obec, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 2. Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je souhlas udělený při registraci.
  Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat a s tímto krokem je spojeno zrušení registrace.

V.
Provoz Platformy

 1. Provozovatel se v maximální míře snaží, aby Platforma byla přístupná nepřetržitě. Avšak přístup k Platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.
 2. Kromě toho si Provozovatel vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit zcela nebo částečně přístup k Platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel může tyto podmínky jednostranně změnit, aby je přizpůsobil technologickému prostředí či platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na webových stránkách Platformy s údajem o dni nabytí účinnosti.
 2. Záležitosti výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.